Redirecting to https://pkg.go.dev/periph.io/x/conn/'https://pkg.go.dev/periph.io/x/conn/'https://pkg.go.dev/periph.io/x/conn/'https://pkg.go.dev/periph.io/x/conn/'https://pkg.go.dev/periph.io/x/conn/'https://pkg.go.dev/periph.io/x/conn/'https://pkg.go.dev/periph.io/x/conn/'https://pkg.go.dev/periph.io/x/conn/v3'''...