Redirecting to https://godoc.org/periph.io/x/periph/conn/i2c/i2creg...