Redirecting to https://godoc.org/periph.io/x/periph/devices/cap1xxx...